ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ДГ Райна Княгиня гр. Панагюрище
 

МИСИЯ


СЪВРЕМЕННА ДЕТСКА ГРАДИНА С ОТГОВОРНОСТ КЪМ ДЕЦАТА

ВИЗИЯ


НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ ДЕЦАТА СА ЦЕННОСТ И ЩЕ СЪЗДЪДЕМ УСЛОВИЯ ДА ИЗЯВЯТ СПОСОБНОСТИТЕ СИ, ДА СИ СЪТРУДНИЧАТ В КОМФОРТНА СРЕДА – ДА БЪДАТ ЩАСТЛИВИ.

ДЕТСКАТА ГРАДИНА Е ОРИЕНТИРАНА КЪМ:


 • Място, където децата се чувстват щастливи, защитени, разбрани, подкрепяни и обичани;
 • Образователна среда за познание и общуване, за изява на творческите заложби и потенциал на всяко дете, където се гарантира умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие на децата;
 • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация;
 • Средище на педагози, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си;

ГЛОБАЛНА ЦЕЛ


 • Пълноценно развитие на детската личност-интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА


 • Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно образование и възпитание на всички деца;
 • Оптимизиране на възможностите на детската градина да се превърне в център за образователна, възпитателна, културна и социална дейност не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи;

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:


 • Създаване на екипи за иновационни практики в детската градина и това да е пътя на новаторство и творчество в работата на педагогическия екип – ориентирани към качество и успех;
 • Да се постави на принципно нова основа методическата работа в детската градина (изграждане на гъвкава квалификационна система);
 • Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и насърчаване на развитието му;
 • Защита и грижа за здравето на децата;
 • Придобиване на компетентности и готовност на децата за училище;
 • Активизиране работата на родителската общност;

ЦЕННОСТ


 • Съхраняване и насърчаване на детската индивидуалност;
 • Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;